Regulamin opłat

Miesięczne opłaty członkowskie obowiązujące w Stowarzyszeniu
Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido od 01 IX 2017 roku.

Członkowie SSA zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek w wysokości:

 • Grupa dorosła: 90 zł
 • Grupa młodzieżowa: 75 zł
 • Grupy dziecięce: 65 zł
 • Dzieci młodsze: 50 zł

Ponadto:

 1. Wprowadza sie opłaty wpisowe obowiązujące jednorazowo przy zapisie do SSA w wysokości 40 zł dla dorosłych, młodzieży, dzieci, oraz grupy dzieci młodszych.
 2. Dla członków SSA, studiujących na studiach dziennych i zamieszkujących tymczasowo poza Słupskiem (na czas studiów) oraz ćwiczących okazjonalnie (w czasie zjazdu do domu) ustala się składkę miesięczna w wysokości 15 zł.
 3. W przypadku organizacji zajęć rekreacyjnych (aikido, sportowych itp.) dla różnych grup wiekowych wysokość wpisowego i składki zostanie ustalona przez Zarząd SSA.
 4. W przypadku organizacji seminariów szkoleniowych (staży, obozów) aikido opłaty będzie każdorazowo ustalał Zarząd SSA.
 5. Dla osób nieobecnych na zajęciach dłużej niż miesiąc z przyczyn losowych (choroba itp.) wprowadza się możliwość podtrzymania członkostwa poprzez wnoszenie miesięcznej opłaty w wysokości ustalonej przez Zarząd SSA.
 6. Opłaty wnosi się do skarbnika SSA, osoby upoważnionej przez Zarząd SSA w siedzibie Stowarzyszenia lub wpłaca na konto SSA, do 15 dnia każdego miesiąca. Numer konta bankowego Stowarzyszenia 16 1240 3770 1111 0000 4497 0578.
 7. Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 10% składki miesięcznej (z wyjątkiem wpisowego). Członkowie SSA mogą korzystać tylko z jednej zniżki.
 8. Zastrzega się prawo do zmiany taryfy opłat na złożone indywidualne podania członków SSA do Zarządu SSA.
 9. Podania dotyczące prolongaty opłat miesięcznych należy uzgadniać wcześniej z Zarządem SSA. Podania, które będą wpływały do Zarządu SSA po okresie nieobecności będą rozpatrywane negatywnie.
 10. W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) obowiązuje przerwa w zajęciach dla grup dzieci i młodzieży. Składki dla grup w tych miesiącach wynoszą po 10 zł. W przypadku grupy dorosłych obowiązuje jedna składka wakacyjna wynosząca 90 zł. Termin płatności za okres wakacyjny dla wszystkich grup do 30 VI każdego
  roku.
 11. Opłaty za treningi dla osób spoza SSA ustala Zarząd SSA.
 12. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż dwa miesiące bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie wyłączane z uczestnictwa w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji a powyżej trzech miesięcy - skreślane z listy członków SSA. Ponowne przyjęcie do SSA będzie uwarunkowane uregulowaniem zaległości w opłatach.

Regulamin opłat został zatwierdzony w dniu 16 VIII 2017 przez Zarząd SSA.

Regulamin w wersji do ściągnięcia tutaj.