Regulamin opłat

REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH OBOWIĄZUJĄCYCH W STOWARZYSZENIU REKREACJI RUCHOWEJ SŁUPSKA SEKCJA AIKIDO OD DNIA 01.09.2020 ROKU.

Członkowie SSA zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek przynależności do stowarzyszenia w wysokości:
•Grupa dorosła: 100 zł
•Grupa młodzieżowa: 85 zł
•Grupy dziecięce: 75 zł

Ponadto:
1. Wprowadza się opłatę wpisową obowiązującą jednorazowo przy zapisie do SSA w wysokości 40 zł. (dla wszystkich grup wiekowych).
2. Dla członków SSA, studiujących na studiach dziennych i zamieszkujących tymczasowo poza Słupskiem (na czas studiów) oraz ćwiczących okazjonalnie (w czasie zjazdu do domu) ustala się składkę miesięczna w wysokości 15 zł. W przypadku uczestniczenia w zajęciach cały miesiąc obowiązuje składka grupy młodzieżowej.
3. W przypadku organizacji zajęć rekreacyjnych (aikido, sportowych, kursów szkoleniowych itp.) dla różnych grup wiekowych wysokość wpisowego i składki zostanie ustalona każdorazowo przez Zarząd SSA.
4. W przypadku organizacji seminariów szkoleniowych (staży, obozów) aikido opłaty będzie każdorazowo ustalał Zarząd SSA.
5. Dla osób nieobecnych na zajęciach dłużej niż miesiąc z przyczyn losowych (choroba itp.) wprowadza się możliwość podtrzymania członkostwa poprzez wnoszenie miesięcznej opłaty w wysokości połowy składki miesięcznej dla danej grupy wiekowej lub ustalonej indywidualnie przez Zarząd SSA na wniosek członka. Każda nieobecność musi być zgłoszona przed przerwą w zajęciach. W przypadku barku wcześniejszego zgłoszenia obowiązuje składka miesięczna dla danej grupy wiekowej.
6. Opłaty wnosi się na konto SSA lub wpłaca do skarbnika SSA w siedzibie Stowarzyszenia SSA do 10 dnia każdego miesiąca ( za bieżący miesiąc). W przypadku opóźnienia dłuższego niż jeden miesiąc w opłacie składki, będą naliczane odsetki za opóźnienie.
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:

16 1240 3770 1111 0000 4497 0578

Bank Pekao S.A. I O. w Słupsku, ul. Tuwima 30.
7. Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 10% składki miesięcznej (z wyjątkiem wpisowego). Zniżka liczona jest od składki uczestnika z wyższej grupy treningowej. Pierwszy (starszy) członek SSA płaci składkę wg swojej grupy wiekowej, dla kolejnych członków rodziny składkę wylicza się w wysokości 10% składki pierwszego (starszego) uczestnika zajęć. Wysokość składki ustaloną po wyliczeniu zniżki 10% zaokrągla się do pełnych złotych w górę. Zniżka nie dotyczy grupy dorosłych. Każdy członek grupy dorosłych płaci składkę w pełnej wysokości.
8. Zastrzega się prawo do zmiany wysokości opłat na złożone indywidualne podania członków SSA do Zarządu SSA lub na wniosek Zarządu SSA zwolnienie z opłat osób szczególnie zasłużonych dla SSA ( np. członków honorowych lub członków funkcyjnych) . Członkowie Zarządu SSA oraz Komisji Rewizyjnej uczestniczący w zajęciach opłacają składkę w wysokości składki grupy dorosłej.
9. Podania dotyczące prolongaty opłat miesięcznych należy uzgadniać wcześniej z Zarządem SSA (skarbnikiem SSA). Podania, które będą wpływały do Zarządu SSA po okresie nieobecności będą rozpatrywane negatywnie.
10. W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) obowiązuje przerwa w zajęciach programowych dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych (wznowienie zajęć dla grupy dorosłej w sierpniu). Opłata wakacyjna dla osób korzystających z przerwy wakacyjnej wynosi 20 zł. W przypadku gdy w lipcu i/lub sierpniu zajęcia odbywają według normalnego rozkładu (dla grupy dziecięcej i młodzieżowej i dorosłych) obowiązuje składka miesięczna danej grupy wiekowej. Termin płatności za okres wakacyjny dla wszystkich grup do 30 VI każdego roku.
11. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem wysokość opłat będzie ustalana przez Zarząd SSA i podawana na bieżąco na stronie SRR SSA .
12. Opłaty za treningi dla osób spoza SSA ustala Zarząd SSA na ich wniosek. W przypadku stałego uczestnictwa tych osób w zajęciach obowiązuje wysokość opłaty w zależności od grupy wiekowej.
13. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż dwa miesiące bez indywidualnych uzgodnień będą wyłączane z uczestnictwa w zajęciach, a powyżej trzech miesięcy - skreślane z listy członków SSA. Ponowne przyjęcie do SSA będzie uwarunkowane uregulowaniem zaległości w opłatach.
Osoby upoważnione do prowadzenia spraw finansowych SSA: Skarbnik SSA, Księgowa SSA.
Telefon kontaktowy ze skarbnikiem SSA (kierownik biura ):788 599 026 lub z księgową SSA :608 051 255.
Regulamin opłat został zatwierdzony w dniu 13.08.2020 roku przez Zarząd SSA.